REGULAMIN strony internetowej www.hempoland.eu z dnia 18 grudnia 2020 r.

Poniżej prezentujemy regulamin („Regulamin”) strony internetowej prowadzonej pod adresem www.hempoland.eu („Strona Internetowa”). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, jak również z naszą Polityką prywatności.

Nasz Regulamin zawiera następujące informacje:

I. O nas

II. Definicje

III. Postanowienia ogólne

IV. Zasady korzystania ze Strony Internetowej

V. Postępowanie reklamacyjne

VI. Przetwarzanie danych osobowych

VII. Postanowienia końcowe

I. O NAS

Strona Internetowa obsługiwana jest przez HemPoland spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem Władysławowo 30A; 82-300 Elbląg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534517, numer REGON 360289332, numer NIP 5783115991, o kapitale zakładowym wynoszącym 1 000 000,00 PLN opłaconym w całości, adres e-mail: info@hempoland.eu, numer telefonu +48 668 097 775 (w dalszej części „HemPoland”).

HemPoland jest producentem i dystrybutorem najwyższej jakości produktów z CBD, takich jak suplementy diety i kosmetyki, a także właścicielem marki CannabiGold.

II . DEFINICJE

Terminom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:

 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z funkcjonalności Strony Internetowej;
 • Strona Internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem www.hempoland.eu;
 • Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

III . POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Strony Internetowej dostępnej pod adresem www.hempoland.eu.
 2. Strona Internetowa dostępna pod adresem www.hempoland.eu obsługiwana jest przez HemPoland.
 3. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnych na Stronie Internetowej.
 4. Korzystanie ze Strony Internetowej jest możliwe pod warunkiem, że system informatyczny wykorzystywany przez Użytkownika spełnia poniższe minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari lub Opera.
 5. W celu korzystania ze Strony Internetowej, Użytkownik we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z połączeniem internetowym.
 6. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie uzyskać dostęp do Regulaminu poprzez link umieszczony na stronie głównej Strony Internetowej. Użytkownicy mogą go również pobrać i wydrukować. Materiały do pobrania są dostępne poprzez link w dolnej części Strony Internetowej. Plik z Regulaminem zapisano w formacie PDF (Portable Document Format), który można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader, dostępnego na Stronie Internetowej Adobe Systems Software.

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. HemPoland może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Strony Internetowej, a także może ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów Strony Internetowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, a w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik dopuści się zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię HemPoland.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywania wiadomości i danych w związku z usługami świadczonymi na Stronie Internetowej, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do poziomu zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki zapobiegające nieuprawnionemu gromadzeniu i nieuprawnionej modyfikacji danych osobowych przekazywanych online.
 3. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Strony Internetowej w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Strony Internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Strony Internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony Internetowej jedynie w zakresie własnego użytku,

f) korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. HemPoland sp. z o.o. korzysta z plików cookie na swojej Stronie Internetowej. Użytkownik może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w przeglądarce internetowej Użytkownika. Informacje o plikach cookie zostały zawarte w Polityce Prywatności.

5. Serwis Strony Internetowej umożliwia komunikację z HemPoland. W tym celu niezbędne jest uzupełnienie odpowiednich pól w formularzu kontaktowym w zakładce Kontakt i kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. HemPoland podejmuje działania służące zapewnieniu w pełni prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Użytkowników.
 2. Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić HemPoland o wszelkich nieprawidłowościach lub zakłóceniach w funkcjonowaniu Strony Internetowej.
 3. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Strony Internetowej powinny być zgłaszane przez Użytkownika pocztą elektroniczną na adres info@hempoland.eu.
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Strony Internetowej.
 5. HemPoland zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 14 dni, a jeżeli okaże się to niemożliwe, do poinformowania Użytkownika w tym terminie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika na Stronie Internetowej przetwarzane są zgodnie ze wszystkimi przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 119, s. 1, z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności dostępnej na niniejszej Stronie Internetowej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłączne prawo do treści udostępnianych za pośrednictwem Strony Internetowej, w szczególności prawa autorskie, nazwa Strony Internetowej, znaki towarowe HemPoland, ich elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa do baz danych są własnością HemPoland lub jego licencjodawców i podlegają odpowiedniej ochronie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 18 grudnia 2020 r.