Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej Strony Internetowej www.hempoland.eu. Dbamy o ochronę bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Wykorzystujemy te dane wyłącznie w prawnie uzasadnionych celach, które określono w niniejszej polityce prywatności („Polityka prywatności”). W dokumencie wyjaśniono, w jaki sposób Państwa dane są zbierane, wykorzystywane, przekazywane i ujawniane przez HemPoland.

Nasza Polityka prywatności zawiera następujące informacje:

 • O nas
 • Jak dbamy o Państwa dane
 • Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych
 • Cele przetwarzania Państwa danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania oraz rodzaje danych osobowych podlegających przetwarzaniu
 • Profilowanie
 • Okres przechowywania danych osobowych
 • Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych
 • Przekazywanie danych osobowych odbiorcom z państw trzecich
 • Przysługujące Państwu prawa
 • Odmowa podania danych osobowych
 • Pliki cookie i inne technologie
 • Zmiany Polityki prywatności
 • Dane kontaktowe

Wszystkie słowa pisane z wielkiej litery w niniejszej Polityce prywatności należy rozumieć zgodnie z ich znaczeniem określonym w Regulaminie naszej Strony Internetowej.

O nas

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej www.hempoland.eu jest HemPoland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem Władysławowo 30A, 82-300 Elbląg , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534517, numer REGON 360289332, numer NIP 5783115991, o kapitale zakładowym wynoszącym 1 000 000,00 PLN opłacony w całości, w dalszej części „HemPoland” lub „Administrator”.

HemPoland jest podmiotem zależnym The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. – spółki zawiązanej zgodnie z prawem kanadyjskim, z siedzibą pod adresem: 6205 Airport Road, Building A, Suite 200, Mississauga, Ontario, Canada, notowaną na giełdzie papierów wartościowych w Toronto (Toronto Stock Exchange).

HemPoland jest producentem i dystrybutorem najwyższej jakości produktów z CBD, takich jak suplementy diety i kosmetyki oraz właścicielem marki CannabiGold.

Jak dbamy o Państwa dane

Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i podejmujemy wszelkie starania w celu ich ochrony. W szczególności dbamy, aby dane były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację Użytkowników, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie ze przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 119, s. 1), w dalszej części zwanym „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych są następujące:

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, wobec których charakteru nadrzędnego nie mają przysługujące Państwu prawa. Na tej podstawie Państwa dane są przetwarzane w szczególności w celu udzielania odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, w celu prowadzenia i rozwoju naszej działalności, jak również dla naszych celów analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania oraz rodzaje danych osobowych podlegających przetwarzaniu

Cele przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzaniaRodzaje danych osobowych podlegających przetwarzaniu
udzielanie odpowiedzi na przesłane przez Użytkownika pytania za pośrednictwem formularza kontaktowegoArtykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej, dbanie o relacje z Użytkownikiem)  imię i nazwisko, adres e-mail
administracja, rozwój i ochrona naszej działalności oraz doskonalenie naszych usługArtykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej)  historia kliknięć i przeglądania (w związku z plikami cookie)
analiza Państwa aktywności na naszej Stronie Internetowej; wszystkie dane wykorzystywane w tym celu podlegają pseudonimizacji  Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej, udoskonalanie naszej Strony Internetowej)szczegóły dotyczące Państwa urządzenia, adres IP, typ i wersja przeglądarki, lokalizacja, system operacyjny, historia kliknięć i przeglądania (w związku z plikami cookie)

Profilowanie

Na naszej Stronie Internatowej nie stosujemy profilowania, ani żadnego innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji indywidualnych.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane tylko przez określony czas i jedynie w zakresie, w jakim jest to konieczne do celów, dla których zostały dostarczone.

Państwa dane osobowe wykorzystywane w ramach komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane przez okres prowadzenia tej komunikacji.

Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych

Państwa zaufanie jest dla nas sprawą kluczową. Nie sprzedajemy żadnych Państwa danych osobowych jakimkolwiek osobom trzecim. Jednakże, w celu prowadzenia naszej działalności, możemy ujawnić i udostępnić Państwa dane następującym kategoriom odbiorców:

 • partnerom biznesowym, którzy wspierają nas w prowadzeniu naszej działalności, takim jak:
  • dostawcy usług technicznych, którym powierzamy dostarczanie systemów informatycznych, oprogramowania i hosting naszej Strony Internetowej;
 • naszej spółce dominującej The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.

Przekazywanie danych osobowych odbiorcom z państw trzecich

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Dzieje się tak zazwyczaj, gdy podmiot współpracujący z nami świadczy swoje usługi poza EOG. Każde takie przekazanie Państwa danych osobowych będzie dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Mają Państwo prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego. Zapewnimy odpowiedni poziom ochrony Państwa danych osobowych. Może to również obejmować stosowanie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych, przyjętych przez Komisję Europejską, które zapewniają odpowiednią ochronę danych osobowych.

Korzystamy z narzędzi Google Analytics od Google LLC, 1600 Amphitheate Parkway, Mountain View, CA 94043, United States, w celu analizowania sposobu korzystania z naszej strony internetowej. Google LLC także posiada certyfikat Privacy Shield. Tutaj można uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Google https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Więcej o Google Analytics w części „Pliki cookie i inne technologie”.

Jak wspomniano powyżej jesteśmy częścią międzynarodowej grupy kapitałowej, której spółką dominującą jest The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. z siedzibą w Kanadzie. Z tego względu Państwa dane mogą być przekazywane do Kanady. Komisja Europejska stwierdziła, że Kanada uznawana jest za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z UE (decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2001 r., nr 2002/2/WE).

Przysługujące Państwu prawa

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i wskazanymi w nich ograniczeniami, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania kopii przechowywanych przez nas danych osobowych, a także szczegółowych informacji o sposobie ich przetwarzania;
 • prawo do sprostowania Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne;
 • prawo do usunięcia Państwa danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli nie ma powodu do ich dalszego przez nas przetwarzania;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych – uprawnia do zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w pewnych sytuacjach, na przykład gdy zakwestionowali Państwo prawdziwość swoich danych osobowych lub sprzeciwili się przetwarzaniu przez nas Państwa danych, ograniczenie to obowiązuje przez okres umożliwiający Administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo do otrzymania cyfrowej kopii swoich danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi danych. Prawo to jest ograniczone do sytuacji, w których przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika lub na podstawie umowy;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją. W takim przypadku nie jesteśmy już uprawnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do złożenia skargi – w przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odpowiemy na Państwa żądania bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty jego otrzymania. Okres ten może zostać w razie potrzeby przedłużony o dwa kolejne miesiące, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków. Powiadomimy Państwa o każdym takim przedłużeniu w ciągu jednego miesiąca od otrzymania Państwa wniosku wraz z podaniem przyczyn opóźnienia.

Odmowa podania danych osobowych

Podanie danych osobowych na naszej Stronie Internetowej jest dobrowolne, jednak konieczne w celu korzystania z niektórych funkcjonalności naszej Strony Internetowej, w szczególności w celu skontaktowania się za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Pliki cookie i inne technologie

Nasza Strona Internetowa, jak większość innych, korzysta z plików cookie. Pliki cookie są małymi plikami z informacjami, które pozwalają naszej Stronie Internetowej rozpoznać urządzenie Użytkownika i są pobierane na urządzenie Użytkownika podczas jego wizyty na naszej Stronie Internetowej, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę. Pliki cookie są następnie wysyłane z powrotem na naszą Stronę Internetową przy każdej kolejnej wizycie lub na inną stronę, która rozpoznaje te pliki.

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji za pomocą plików cookie jest możliwe na podstawie Państwa zgody. Podczas pierwszej wizyty na naszej Stronie Internetowej przedstawiamy Państwu informacje na temat korzystania z plików cookie i prosimy o ich akceptację.

Dzięki plikom cookie korzystanie ze stron internetowych jest znacznie łatwiejsze, przyjemniejsze, a ich zawartość dostosowana do oczekiwań i preferencji ich użytkowników.

Pliki cookie wykorzystujemy do następujących celów:

 • aby dostosować zawartość naszej Strony Internetowej do Państwa preferencji i zoptymalizować korzystanie z niej;
 • w celu rozpoznania urządzenia Użytkownika;
 • w celu dokonywania analizy aktywności na naszej Stronie Internetowej oraz tworzenia statystyk.

Na naszej Stronie Internetowej stosujemy dwa podstawowe rodzaje plików cookie: cookie sesyjne i trwałe.

Sesyjne pliki cookie to pliki tymczasowe, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji.

Trwałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez okres określony w parametrach pliku lub do momentu ich usunięcia. Oznacza to, że jego informacje będą przekazywane do serwera za każdym razem, gdy użytkownik odwiedzi naszą Stronę Internetową.

Poza plikami cookie, które należą do naszej domeny, nasza Strona Internetowa może również korzystać z plików cookie osób trzecich. Wynika to z faktu, że osoby trzecie udostępniają nam pewne funkcje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej Strony Internetowej. Korzystamy z usług następujących firm, które używają plików cookie na naszej Stronie Internetowej:

 • Google Analytics.

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie pozwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika. W każdej chwili można zarządzać korzystaniem z plików cookie, w tym blokowaniem i usuwaniem, korzystając z ustawień prywatności na naszej Stronie Internetowej lub w Państwa przeglądarce. Mogą Państwo również zablokować tylko pliki cookie osób trzecich, akceptując pliki cookie używane bezpośrednio przez Administratora. Należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie korzystania z plików cookie może spowodować trudności w korzystaniu z naszej Strony Internetowej i wpłynąć na niektóre dostępne funkcje.

Google Analytics

Jak wspomniano powyżej, korzystamy z Google Analytics do analizy korzystania z naszej Strony Internetowej. Google gromadzi informacje o Państwa lokalizacji (na podstawie Państwa adresu IP) i Państwa zachowaniu podczas dostępu do naszej Strony Internetowej (na podstawie plików cookie) poprzez użycie przez nas powyższego narzędzia na naszej Stronie Internetowej. Google Analytics generuje dane statystyczne i inne informacje dotyczące korzystania z naszej Strony Internetowej za pomocą analitycznych plików cookie. Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć potrzeby naszych Użytkowników i dostosować zawartość Strony Internetowej do ich potrzeb. Mogą Państwo zrezygnować z Google Analytics instalując dodatek do przeglądarki internetowej pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Wtyczki mediów społecznościowych

Nasza Strona Internetowa korzysta z wtyczek Facebooka i LinkedIn. Wtyczki te łączą Państwa bezpośrednio z naszymi profilami w mediach społecznościowych. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności poszczególnych portali społecznościowych. Należy pamiętać, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te polityki.

Zmiany Polityki prywatności

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od 18 grudnia  2020 r.

Niniejsza Polityka prywatności może być zmieniana stosownie do potrzeb, na przykład w celu dostosowania się do nowych wymogów nałożonych przez obowiązujące prawo, w szczególności biorąc pod uwagę ochronę danych osobowych lub z powodu wymogów technicznych. O wszelkich zmianach w Polityce prywatności będziemy Państwa informować na naszej Stronie Internetowej.

Dane kontaktowe

Chętnie odpowiadamy na wszelkie Państwa pytania dotyczące Państwa danych osobowych oraz na Państwa wnioski o uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat naszej Polityki prywatności.

Użytkownicy mogą również skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod następującym adresem e-mail: iod@hempoland.eu.

Mogą Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • pocztą tradycyjną:
  Władysławowo 30A, 82-300 Elbląg
 • telefonicznie:
  +48 668 696 368
 • pocztą elektroniczną:
  info@hempoland.eu
 • korzystając z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt na Stronie Internetowej www.hempoland.eu.