REGULAMIN NEWSLETTERA
z dnia 10 września 2018 roku

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Gość – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Newslettera;
1.2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
1.3. HemPoland – HemPoland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu (82-300) przy ulicy Stanisława Sulimy 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000534517, NIP 5783115991, REGON 360289332, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, w całości opłaconym;
1.4. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
1.5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 roku, Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

II. Postanowienia ogólne

2.1. Strona internetowa, działająca pod adresem HemPoland.eu, prowadzona jest przez HemPoland.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Korzystanie ze strony internetowej HemPoland.eu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Gość następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari lub Opera
2.4. W celu korzystania ze strony internetowej HemPoland.eu Gość powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
2.5. W przypadku wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu na stronie HemPoland.eu w celach marketingowych HemPoland, w tym w szczególności na otrzymywanie komunikacji handlowej drogą elektroniczną (np. w formie newslettera) lub telefoniczną, Gościowi świadczona będzie usługa polegająca na okresowym wysyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Gościa adres poczty elektronicznej (adres e-mail), informacji w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
2.6. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów HemPoland, nowych produktach, aktualnych promocjach oraz inne wiadomości dotyczące HemPoland oraz oferowanych przez niego produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron zaprzyjaźnionych z HemPoland.
2.7. Gość może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, wysyłając HemPoland odpowiednie żądanie na adres email info@hempoland.eu.
2.8. Reklamacje w sprawach dotyczących usługi Newsletter należy składać drogą elektroniczną na adres info@hempoland.eu.
2.9. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Gościa, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
2.10. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez HemPoland. O decyzji w przedmiocie reklamacji HemPoland niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
2.11. Goście mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu HemPoland.eu. Goście mogą również pobrać go i sporządzić jego wydruk. Pobieranie dostępne jest za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na dole strony. Plik z regulaminem sporządzony jest w formacie Portable Document Format (PDF), którego otwarcie możliwe jest za pomocą programu Adobe Acrobat Reader, dostępnego na stronie internetowej Adobe Systems Software.

III. Zasady korzystania ze strony internetowej HemPoland.eu

3.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach strony internetowej HemPoland.eu usługami, HemPoland podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.2. Dane osobowe wprowadzane przez Gościa w formularzu internetowym na stronie HemPoland.eu przetwarzane są w zgodzie z wszystkimi przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez HemPoland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego pod adresem HemPoland.eu.
3.3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
3.3.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
3.3.2. korzystania z formularza na stronie internetowej HemPoland.eu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
3.3.3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach formularza na stronie internetowej HemPoland.eu niezamówionej informacji handlowej (spam),
3.3.4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach stronu internetowej HemPoland.eu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
3.3.5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
3.4. Sprzedawca posługuje się na swojej stronie internetowej plikami cookies. Klient może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

IV. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Pobierz regulamin newslettera z dnia 2018.09.10 w formacie PDF