INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ HEMPOLAND SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z FORMULARZY KONTAKTOWYCH POD ADRESEM HEMPOLAND.EU
z dnia 10 września 2018 roku

Szanowny Gościu,

Poniżej przedstawiamy informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w związku z korzystaniem z formularzy kontaktowych pod adresem HemPoland.eu.
Dbamy o to, żeby Twoje dane były przez nas przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji niżej opisanych celów, w sposób gwarantujący ich pełne bezpieczeństwo i w zgodzie z wszystkimi przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Kim jesteśmy?

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Gości za pośrednictwem formularzy kontaktowych pod adresem HemPoland.eu jest wytwórca suplementów diety HemPoland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu(82-300) przy ul. Stanisława Sulimy 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000534517, REGON 360289332, NIP 5783115991, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł w całości opłaconym, zwana dalej „HemPoland”.

Jak można się z nami skontaktować?

Kontakt z HemPoland możliwy jest:
– korespondencyjnie pod adresem:
Władysławowo 30A, 82-300 Elbląg
– telefonicznie pod numerem:
+48 668 696 368
– pocztą email pod adresem:
info@hempoland.eu
lub za pośrednictwem formularza znajdującego się w zakładce kontakt na stronie internetowej HemPoland.eu

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe Gości?

Kontakt z Gośćmi
Dane osobowe naszych Gości przetwarzamy w celu odpowiedzi na komunikację przesłaną za pośrednictwem formularzy na stronie HemPoland.eu.

Cele marketingowe
Dane osobowe Gości przetwarzamy dla naszych celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie naszej oferty produktów. Chcemy, żeby nasi Goście dysponowali bieżącą wiedzą na temat naszych produktów i osiągnięć, a w szczególności aby otrzymywali informacje o nowych produktach oraz wyjątkowych ofertach. W przypadku wyrażenia zgody przez Gościa otrzymywał będzie komunikacje handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, w celu przedstawiania naszej oferty.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W zależności od celu w jakim przetwarzane są dane osobowe Gości podstawą prawną jest okoliczność, że jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub jest nią zgoda wyrażona przez Gościa przy korzystaniu z formularzy na stronie internetowej HemPoland.eu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podstawą przetwarzania danych osobowych Gości może być także okoliczność, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez HemPoland (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jakie dane Gości przetwarzamy?

Przetwarzamy jedynie dane podane nam przez Gości w procesie wypełniania formularza na stronie HemPoland.eu oraz pliki cookies, czyli:
a) imię i nazwisko;
b) adres e-mail;
c) pliki cookies związane z obsługą zamówienia.

Prawnie uzasadniony interes

Prawnie uzasadnionym interesem, na który się powołujemy są marketing bezpośredni własnych produktów, prawidłowe zaprezentowanie naszej oferty.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Gość, którego dane dotyczą, ma prawo z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania jest okoliczność, że jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
Gość ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe Gości?

Okres przez jaki przetwarzamy dane osobowe Gości jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:
a) komunikacja z Gościem – przez okres komunikacji; po tym okresie dane Gościa będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych lub przez okres przez jaki jesteśmy zobligowani do przetwarzania na podstawie innych przepisów prawa, jednak nie dłużej niż 10 lat;
b) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów HemPoland dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 10 lat.

Kto jest odbiorcą danych Gości?

Dane Gości przekazywane są wyłącznie do podmiotowi zaangażowanemu w obsługę strony internetowej HemPoland.eu, czyli serwisowi hostingowemu naszej strony internetowej.
W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych odbywa się to na podstawie odpowiedniej umowy oraz w sposób gwarantujący, że dane osobowe zostaną przetworzone tylko w przedstawionych powyżej celach.

Posługiwanie się wtyczkami mediów społecznościowych i wyszukiwarek internetowych

Nasza strona internetowa posługuje się wtyczkami mediów społecznościowych i wyszukiwarek internetowych w zakresie zgodnym z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Serwisy mediów społecznościowych zapewniają zgodność wykorzystania danych osobowych z przepisami prawa. W celu uzyskania szczegółowych informacji zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności poszczególnych serwisów mediów społecznościowych i wyszukiwarek internetowych.

Przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane Gości nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawo dostępu do danych osobowych

Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gościowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa.

Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych przez Gościa?

Odmowa podania danych przez Gościa uniemożliwia skorzystanie z komunikacji za pomocą formularzy na stronie internetowej HemPoland.eu.